Dr. Tojana Račiūnaitė

 

CURRICULUM VITAE

Vardas: Tojana

Pavardė: Račiūnaitė

Gimimo data: 1967 07 29

Telefonai: 2123131 (darbo), 863112239 (mobilus)

El. paštas: tojana.raciunaite[at]vda.lt

Išsilavinimas: aukštasis, hum. mokslų daktarė

Studijos:

Institucija

Baigimo metai

Specialybė

Vilniaus dailės akademija

1990

Meno istorija ir teorija

Vilniaus dailės akademija

1999

Meno istorijos doktorantūra

Pareigos: Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto direktorė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Darbo patirtis:

Data (nuo-iki)

Institucija

Pareigos

1990 – 1996

Vilniaus dailės akademija Meno istorijos ir teorijos katedra

Lektorė

1993 –1 999

Vilniaus dailės akademija

Doktorantė

1996 – 2015

Vilniaus dailės akademija

Dailėtyros institutas

Vyresnioji mokslo darbuotoja

2015 – dabar

Vilniaus dailės akademija

Dailėtyros institutas

Vyriausioji mokslo darbuotoja

2009 – dabar

Vilniaus dailės akademija Dailėtyros institutas

Direktorė

2011 m. rudens semestras

Vilniaus universitetas

Chemijos fakultetas

Lektorė-valandininkė

2015 – 2016 m. pavasario semestras

Vilniaus universitetas Filosofijos fakultetas

Docentė-valandininkė

 

Narystė nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose, komitetuose, asociacijose:

Lietuvos dailės istorikų draugijos narė nuo 1995 m.

AICA (Tarptautinės dailės kritikų asociacijos) narė nuo 1996 m.

Lietuvos etninės globos tarybos narė 2015 -2017 m.

VDA Dailėtros doktorantūros komiteto narė nuo 2012 . iki dabar.

 

Dalyvavimas ekspertinėse mokslinėse organizacijose:

Lietuvos mokslo tarybos Lituanistikos plėtros programos vykdymo grupės narė nuo 2009 m.

Lietuvos mokslo tarybos ekspertė

Lietuvos kultūros tarybos ekspertė

 

Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose:

Projektų vadovė:

1. 2001-2003 m. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remtas kompleksinis tiriamasis darbas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvasinės kultūros šaltiniai“ (K-053).

2. 2010 m. LMT programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektas „Stebuklingojo atvaizdo samprata LDK visuomenės: Lukiškių Dievo Motinos ikonos atvejis“ (VAT-10065).

3. 2011-2012 m. LMT Mokslininkų grupių projektas „Kultiniai LDK atvaizdai: meninis importas ir vietinė sklaida“ (MIP-11160).

4. 2012-2014 m. LMT programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektas „Stebuklingojo atvaizdo tapmas: procesai ir reiškiniai“ (VAT-12010)

5. 2015-2017 m. LMT Mokslininkų grupių programos projektas „Tapybos istorija ir teologija“ (MIP-15377).

Projektų vykdytoja:

1. 2008 m. LMT remto mokslininkų grupių tyrimo projektas „Šv. Juozapoto Kuncevičiaus portretas. XVII a. šaltiniai“ (vad. Jolita Liškevičienė, T-05/08)

2. 2010-2012 m. dalyvavo LMT programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projekte „Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę“ (vad. Aistė Paliušytė VAT-10026).

 

Dalyvavimas mokslinėse stažuotėse ir mokslinių mainų programose

2007 m. birželio 17-28 d. stažuotė Varšuvoje Lenkijos mokslų akademijos Meno institute.

2010 m. birželio mėn. stažuotė (pagal LMT mokslininkų trumpalaikių vizitų programą) Maskvos Valstybiniame menotyros institute.

 

Dalyvavimas mokslo doktorantūroje

Dalyvavo Gintautės Lidžiuvienės daktaro disertacijos „Gyvenimo būdo reklamos estetika: vaizdinis ir žodinis tekstas“ gynimo) taryboje (Vilniaus dailės akademija, 2007 10 12).

Dalyvavo Ramutės Rachlevičiūtės daktaro disertacijos „Surrealumas XX a. II pusės Lietuvos dailėje“ gynimo taryboje ( Vilniaus dailės akademija, 2012 12 20)

Dalyvavo Algimanto Mačiulio daktaro disertacijos „Šiuolaikinės Lietuvos architektūros meninės raiškos tendencijos“ gynimo taryboje (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2013 12 09).

2010 m. gegužės 11 d. oponavo Regimantos Stankevičienės daktaro disertacijai tema: „Antakalnio Jėzus: atvaizdas, kultas, kartotės“.

2012 m. spalio 12 d. oponavo Dijanos raudonienės daktaro disertacijai „Grafinis atvaizdas, skirtas aklam suvokėjui; vizualumo ir taktilikos santykis“.

2013 m. birželio 21 d. oponavo Juozapo Blažiūno daktaro disertacijai „Vilniaus sakralinės molbertinės tapybos kūrinių tvarkybos istorija nuo XVI a. iki 1939 m.“.

Vadovauta Vido Poškaus doktorantūros studijoms, 2007 m. lapkričio 16 dieną apginta disertacija tema: „Antikos problema Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės renesanso mene“.

2009-2011 m. vadovavo dr. Sigitos Maslauskaitės podoktorantūros stažuotei „Šventieji valdovai. Gerbimo formos ir atvaizdų istorija: vidurio Europos kontekstas“.

Nuo 2015 m. vadovauja meno doktorantės Dovilės Bagdonaitės teoriniam darbui.

 

Mokslinio darbo sritys: LDK sakralinė dailė, LDK kultūros istorija, atvaizdo antropologija ir kultūros antropologija, XVI-XVII a. atvaizdo teorija.

 

TOJANOS RAČIŪNAITĖS SVARBIAUSIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

 

Mokslo monografijos ir studijos

Atvaizdo gyvastis. Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII-XVIII a.,Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014 [534 p. iliustr.]

Lukiškių Dievo Motinos atvaizd istorija. –Lukiškių Dievo Motina. Atvaizdo istorijos studija, stebuklų knyga ir jos vertimas, sud. T. Račiūnaitė, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2017, p. 15–173.

Gyvas žodis gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventuosius atvaizdus. Pamokslo faksimilė, vertimas ir studija, sud. Tojana Račiūnaitė, studijos tekstas kartu su Arūnu Sverdiolu, Sigata Maslauskaite, Gabija Surdokaite,  Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2009.

Vizijos ir atvaizdai. Basųjų karmelitų palikimas. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003 [288 p. iliustr.]

 

Mokslinės šaltinių publikacijos

Gyvas žodis gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventuosius atvaizdus. Pamokslo faksimilė, vertimas ir studija, sud. Tojana Račiūnaitė, pamokslo vertimas ir komentarai kartu su Rasa Butvilaitė, Arūnu Sverdiolu, Sigita Maslauskaite, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2009, p. 15-52

Mykolas Moscickis ir jo mokslas apie šventas relikvijas [įžanga, pamokslo faksimilė ir vertimas su komentarais], in: Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje. Acta Academiae Artium Vilnensis, 41. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, sud. Tojana Račiūnaitė, Vilniaus; Vilniaus dailės akademijos leidykla, p. 149-177

 

Taikomieji mokslo darbai

Baroque in Lithuania. Giude, [author Tojana Račiūnaitė, compiler Arūnas Sverdiolas]. Baltos lankos, 2007 [206 p.]

Il Barocco in Lithuania. Guida, [commenti Tojana Račiūnaitė, progetto editoriale Arūnas Sverdiolas]. Baltos lankos, 2007 [206 p.]

Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę,  Vilnius: Lietuvos kultūros ir tyrimų institutas, 2012 (tekstai kartu su Irena Vaišvilaite, Aiste Paliušyte, Joliata Liškevičiene, Dalia Klajumiene), sud. Irena Vaišvilaitė, Aistė Paliušytė, [knygos apimtis 588 p].

„Linkuvos Karmelitų vienuolynas ir bažnyčia“[elektroninis išteklius] /scenarijaus autorė Tojana Račiūnaitė; režisierius Liutauras Kontrimas, projekto vadovė  Dalia Klajumienė, VŠĮ „Ketvirta versija“, Vilnius: Vilniau sdailės akademijos leidykla, 2012. – 1 kompaktinis  diskas. Filmo trukmė: 30.35

Vilniaus basųjų karmelitų Vienuolynas ir Šv. Teresės bažnyčia: [elektroninis išteklius] –scenarijaus autorė  Tojana Račiūnaitė;  režisierius Valdas Babaliauska, projekto vadovė  Dalia Klajumienė, VŠĮ „Ketvirta versija“,  Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013. - 1 kompaktinis diskas, Filmo trukmė: 32. 30

              

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Šventieji ir nusidėjėliai XVI–XVII a. paveikslo „erdvėje: Švč. Mergelės Marijos pagarbinimo Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje atvejis“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 80–81. Kūnas: ne laiku ir be vietos, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, p. 89–109.

Romos Santa Maria Maggiore ikonos sekiniai ir jų tarpininkai“, in: Lietuva-Italija: šimtmečių ryšiai. Mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. Daiva Mitrulevičiūtė. Nacionalinis muziejus. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016, p. 440–452.

Lukiškių Dievo Motinos ikonos atodanga: restauravimas, ikonografija ir kilmės klausimas, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 69, Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklaida, sud. Tojana Račiūnaitė, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 65–94, ISSN 1392-0316, - ISBN 978-609-447-109-4.

Šešėliai ir debesys: anapusybės vaizdavimo ribos, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 64, Vizualioji kultūra: problemos ir interpretacijos, sud. Monika Saukaitė, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, p. 49–64, ISSN 1392-0316, - ISBN 978-609-447-049-3.

Globojant šventą kankinio kūną: Juozapato Kuncevičiaus kultas Loca Sancta aspektu, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 60,  Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai, sud. Jolita Liškevičienė, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 203–219,  ISSN 1392-0316. - ISBN 978-9955-854-48-7.

LDK stebuklingųjų Švč. Mergelės Marijos atvaizdų apmąstymo būdai: istoriografinės pastabos, in: Religinės kultūros paveldo studijos.- Vilnius, 2011. – T. 3, Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje, sud. Gabija Surdokaitė, p. 54–69.

[Tojana Račiūnaitė], Jolita Liškevičienė, Ramutė Rachlevičiūtė, Arūnas Sverdiolas, Paveikslo patyrimas: tarp „jausti” ir „suprasti“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 64, Vizualioji kultūra: problemos ir interpretacijos, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, p. 235–246.

Portretas ir asmens tapatybė: karalaitė Marija Ona Teresė“, in: Dailės istorijos studijos. Kn. 4.:  Socialinių tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje, sud. Aistė Paliušytė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. 2010, p. 150-171.

Švč. Mergelės Marijos Snieginės su adorantais paveikslas, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 57. Meninis Vilnius įtakos ir įvaizdžiai, sud. Rūta Janonienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2010, p. 21-41.

Stebuklingasis atvaizdas ir jo aplinka. Loreto Švč. Mergelė Marija iš Valkininkų, in:  Vilniaus dailės akademijos darbai, 52. Meno kūrinys: Paviršius, figūra, reikšmė, sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2009, p. 7-30.

Portretas ir asmens tapatybė. Radvilų ikonografijos fragmentai, in:  Kuriantis protas brangesnis nei turtai... ,sud. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2009, p. 6-81.

[kartu su: Valmantas Budrys], Stebuklų laukas ir neurologija: neurologiniai sutrikimai Lietuvos stebuklų knygose, in: Neurologijos seminarai. 2007, T. 11, Nr. 1 (31), p. 39-46.

Marijos puošmenos: šventųjų relikvijos Kodenio Šv. Onos bažnyčioje, in: Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje. Acta Academiae Artium Vilnensis, 41. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, sud. Tojana Račiūnaitė, Vilniaus; Vilniaus dailės akademijos leidykla, p. 129-148.

Reprezentacija ir meno istorijos pabaiga, in: Lietuvos dailės istorikų draugijos biuletenis 2006, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 7-13.

 

Straipsniai periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose mokslo leidiniuose:

The canonical image in the context of the History of the face: overpainting and reconstruction of an Icon“, in: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences& Arts, Conference proceedings, 2016. Book 3, Vol. II, Sofia: STEF92 Technology, 2016, p. 11–22.

„Atverčiant Kazokiškių stebuklų knygą“, in: Kazokiškių Marija Dievo malonės pilnoji. Trakai: Voruta, 2017, p. 5–27.

Keli štrichai kompozitoriaus Antano Račiūno portretui“, in: Ramygala, ser. Lietuvos valsčiai, Vilnius: versmė, 2016, p. 1377–1387.

 

Sudaryti leidiniai:

Tipas ir individas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kultūroje, Acta Academiae Artium Vilninsis 24,  [kartu su Jolita Liškevičiene], 2002.

Paveikslas ir knyga. LDK dailės tyrimai ir šaltiniai, Acta Academiae Artium Vilnensis, 25. Vilnius, 2002.

Speculum of Old Lithuania / No 1, The Lithuanian Institute. Ed. Tojana Račiūnaitė, Texts by Nerijus Milerius, Vidas Poškus, Tojana Račiūnaitė. Vilnius, 2006.

Speculum of Old Lithuania/ No 2. Lithuanian Institute. Ed. Tojana Račiūnaitė, Texts by Giedrė Mickūnaitė, Sigita Maslauskaitė, Tojana Račiūnaitė. Vilnius, 2009.

Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje. Acta Academiae Artium Vilnensis  41, Vilnius, 2006.

Gyvas žodis gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventuosius atvaizdus. Pamokslo faksimilė, vertimas ir studija, sud. Tojana Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2009.

Lietuva 1009-2009, sud. Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklaida, Acta Academiae Artium Vilnensis 68,  Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013.

© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757