PAVELDAS / HERITAGE
Acta Academiae Artium Vilnensis 92–93
Acta Academiae Artium Vilnensis 92–93
2019

Sudarytoja / Edited by
dr. Dalia Klajumienė


Restauravimo laboratorija (Nr. 92-93) / Conservation Laboratory (Vol 92-93)

Architektūros, dailės paveldo saugojimas, restauravimas visada yra susiję su didesne ar mažesne intervencija į kūrinį. Kiekvienas toks veiksmas kultūros vertybėje palieka neištrinamus pėdsakus. Tų ženklų studijavimas, kartais šalinimas, o kartais sutvirtinimas yra kiekvienos kartos tyrėjų ir restauratorių rūpestis. Istorijos posūkiai vienas vertybes suaktualina, kitas nustumia į šešėlį, todėl įvairiais periodais iškyla nelengvas apsisprendimas, ką saugoti pasitelkiant naujausius mokslininkų atradimus, o ką palikti natūraliam senėjimo ir išnykimo procesui. Nors paveldosauga, paveldotvarka ir restauravimas nuolat gręžiasi į istorijos palikimą, bet pastarajam išsaugoti nuolat ieškomi ir taikomi nauji būdai, svarstoma apie jų ilgalaikį poveikį. Todėl šiam mokslinių straipsnių rinkinio tomui „laboratorijos“ sąvoka pasirinkta neatsitiktinai. Ji siejama tiek su taikomaisiais tyrimais paveldotvarkos bei restauravimo srityse, tiek ir su fundamentinių mokslo idėjų iškėlimu, naujų metodų diegimu. Autorių, pareiškusių norą publikuoti savo tyrimus šiame tome, gausa liudija, kad ši tema ypač aktuali.

Leidinio tomas Restauravimo laboratorija dedikuojamas Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto 25-mečiui ir Paminklotvarkos katedros 20-mečiui.

-------------------------------------------------------------------

The preservation and conservation of architectural and artistic heritage always entails a certain degree of intervention in the given work. Each of such actions leaves indelible traces in the object. Every generation of researchers and restorers are preoccupied with studying these traces, sometimes removing them and sometimes giving them more emphasis. In the course of history, some treasures become more relevant, while others are pushed into shadow, thus in various periods we are faced with an uneasy decision about what should be preserved with the help of the latest scientific discoveries, and what should be left to the natural process of ageing and decay. Though heritage protection, preservation and conservation are focused on historical heritage, specialists constantly look for and apply new means of its preservation and discuss their long-term effect. Thus it is not by accident that the concept of “laboratory” has been chosen for the present collection of scientific articles. This concept is related both to applied research in the fields of heritage preservation and conservation, and the advancement of fundamental scientific ideas and introduction of new methods. The abundance of authors who expressed a wish to publish their research in this volume testifies to the high relevance of the subject.

The present volume of ACTA titled Conservation Laboratory is dedicated to the 25th anniversary of the Institute of Art Research and the 20th anniversary of the Heritage Conservation Department of the Vilnius Academy of Arts.

 


Turinys /
Content:

Leidimo metai / Release date: 2019
Apimtis / Pages: 535 p.
Formatas / Format: 170 x 240
Viršeliai / Covers: minkšti / paperback
Tiražas / Print run: 200
ISBN 978-609-447-324-1
Kaina / Price: 13,08 €
Panašūs leidiniai

Adomas Butrimas

Tyrimas skirtas vieno mikroregiono – Biržulio apyežerių – antropogeninės veiklos rekonstrukcijai per ilgą laikotarpį IX–II tūkst. pr. Kr.

Kaina / Price: 16,35 €

Sudarytojas / Edited by
dr. Tomas S. Butkus

Pagrindinis šio Acta Academiae Artium Vilnensis numerio tikslas – patikslinti ir apibrėžti urbanistikos disciplinos vietą humanitariniame ir socialiniame mokslo ir meno praktikos lauke

Kaina / Price: 7,63 €
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757