ACTA ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS
Acta Academiae Artium Vilnensis 110–111
Acta Academiae Artium Vilnensis 110–111
2023

Sudarė / Edited by
Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav110–111


Vaizdas ir daiktas: ištakos, funkcijos, pėdsakai (Nr. 110–111) / Image and Thing: Origins, Functions, Traces (Vol 110–111)

Šis dvigubas Acta Academiae Artium Vilnensis numeris ypatingas – jame skelbiami temiškai, problemiškai ir metodologiškai įvairūs straipsniai - tai kolegų, draugų ir mokinių dovana ir padėka Profesorei Aleksandrai Alek­sandravičiūtei 70 metų jubiliejaus proga. Vedini susižavėjimo Profesorės asmenybe ir darbais rengėme straipsnius, kurie atspindi, tęsia, plėtoja, pil­do Jos daugiaplanius tyrimus bei atliepia plačius mokslinius ir kultūrinius interesus. Profesorės darbai kelioms Lietuvos menotyrininkų kartoms yra tapę įkvėpimo šaltiniu, paskata kelti klausimus, postūmiu atsigręžti į ne vi­sada vizualiai įspūdingus, bet kultūriškai aktyvius objektus. Jos tyrimai – tai mokslinio reiklumo, sintetinio mąstymo, kalbinio tikslumo, interpretacinio meistriškumo pavyzdžiai. Visur, kuo domisi Profesorė – nuo liaudiškų­jų amatų, kūrybinės meistrystės iki sakralumo raiškos ar epochų kultūros sandų manifestacijų kasdieniuose objektuose, atsiskleidžia ne tik gili huma­nitarinė erudicija ir meninė pajauta, bet ir kūrybingos vaizduotės polėkis. Nagrinėdama kūrinius, Profesorė įvardija jų subtiliausius niuansus, tuolaikes reikšmes bei dabartines prasmes ir, svarbiausia, suteikia jiems bendra­kultūrines koordinates. Paradoksalu, bet kultūros pamatus po pavieniais kūriniais klojantys Jos tyrimai ardo sienas tarp meno sričių, rūšių, žanrų ir hierarchijų. It dirigentė orkestrui Aleksandra jungia vaizdus ir daiktus į mai­nų ir kaitos grandines, prakalbindama jų specifiką tam, kad atskleistų uni­versaliuosius pradus. Mums, Profesorės draugams, kolegoms, mokiniams, didžiulė garbė ir profesinio likimo malonė pažinti Aleksandrą asmeniškai – jaučiamės apdovanoti Jos žiniomis, išmintimi ir humoru. Suprantama, šis AAAV numeris – tai netobulas mūsų dėkingumo ženklas, tačiau viliamės, kad šioje neidealioje dovanoje Profesorė atpažins stoteles, pro kurias mus vedė neleisdama pasiklysti, bet skatindama klajoti po kultūros, dailės ir pa­veldo tyrimų laukus.

-------------------------------------------------------------------

This double issue of Acta Academiae Artium Vilnensis is special indeed - it comprises a collection of articles, contributed by colleagues, friends, and students, in heartfelt appreciation of Professor Aleksandra Aleksandra­vičiūtė on the occasion of her 70th anniversary. These articles encompass a wide range of topics, questions, as well as methodologies, serving as a token of admiration for the Professor’s remarkable personality and field-shaping scholarly contributions. In homage to the Professor’s invaluable influence and scholarly oeuvre, we have crafted these articles to reflect, extend, explore, and enrich her multifaceted research, catering to a broad spectrum of scholarly and cultural interests. The Professor’s works have served as a wellspring of inspiration for several generations of Lithuanian art historians, inciting thought-provoking inquiries and offering fresh perspectives on sometimes unremarkable yet culturally significant artifacts. Her research exemplifies the highest standards of scientific rigour and synthetic thinking, linguistic precision, and interpretive finesse. Irrespective of the subject mat- ter, be it popular crafts or artistic craftsmanship, the embodiment of the sacred, or the manifestation of cultural elements across various historical epochs in everyday objects, Professor Aleksandravičiūtės analysis reveals not only her profound humanitarian erudition and artistic sensibility but also the flights of her creative imagination. Delving into the intricate nuances of these works, she unearths their subtlest shades of meaning, both contemporaneous and current, and skilfully situates them within the broader cultural tapestry. Paradoxically, Professor Aleksandravičiūtė’s research not only establishes the cultural bedrock for individual works but also dismantles the boundaries between art fields, forms, genres, and hierarchies. Much like an orchestra conductor, she interconnects images and objects, weaving chains of transformation and exchange and highlighting their unique characteristics to unveil their universal origins. For those of us fortunate enough to know Aleksandra on a personal level – be it as friends, colleagues, or students – it is an immense honour and a gift of professional destiny.
We are blessed to have had the opportunity to witness her vast knowledge, wisdom, and humour. This issue of AAAV, though imperfect, stands as a humble testament to our profound gratitude. We earnestly hope that within this imperfect gift, the Professor will recognize the milestones she guided us through, vigilant to ensure we remained on the right path, and inspiring us to venture further into the realms of culture, art, and heritage research.

 

Viršelyje / Cover:

Knygos Francesco Guicciardini, Histriarum sui temporis libri viginti (Basileae: Excudebat Petrus Perna suis et Henrici Petri impensis, 1566), Vilniaus universiteto biblioteka, BAV 41.1.10, priekinio bloko krašto fragmentai, Raimondo Malaiškos nuotrauka, 2022

Fragments of the fore-edge of Francesco Guicciardini, Histriarum sui temporis libri viginti (Basileae: Excudebat Petrus Perna suis et Henrici Petri impensis, 1566), Vilnius University Library, BAV 41.1.10, photo by Raimondas Malaiška, 2022


Turinys /
Content:

Leidimo metai / Release date: 2023
Apimtis / Pages: 616
Formatas / Format: 170 x 240
Viršeliai / Covers: Minkšti
Tiražas / Print run: 200
ISSN 1392-0316, eISSN 2783-6843
Kaina / Price: 10,9 €
Panašūs leidiniai

Sudarytoja / Edited by dr. Gintautė Žemaitytė

Šis rinkinys – bandymas atidžiau įsižiūrėti į grafinį dizainą, suteikiantį pavidalus didžiajai daliai mums į akiratį patenkančios vaizdinės informacijos

Kaina / Price: 6,54 €

Sudarytojos / Edited by
dr. Jolita Liškevičienė, Sigita Maslauskaitė, Gabija Surdokaitė

Straipsnių rinktinė skirta labai svarbiam, tačiau kultūriškai mažai artikuliuotam karališkajam Lietuvos kultūros aspektui, kuris svarbus giliau suvokiant patį „karališkumo“ reiškinį, jos reikšmę ir transformacijas krikščioniškoje dailės ikonografijoje, pasaulietiniame mene, kitose kultūros srityse

Kaina / Price: 12,63 €
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757