ACTA ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS
(Iš)koduota istorija architektūroje / (De)coded History in Architecture
(Iš)koduota istorija architektūroje / (De)coded History in Architecture
2017 / 86-87

Sudarytojos / Edited by
dr. Rasa Butvilaitė, Edita Povilaitytė-Leliugienė


Šį dvigubą Acta Academiae Artium Vilnensis tomą įkvėpė Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto ir Dailės istorikų draugijos surengta tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija. Per 50 dalyvių – architektūrologai, dailėtyrininkai, istorikai, archeologai, paveldo specialistai, architektai, restauratoriai – iš Lenkijos, Ukrainos, Latvijos, Estijos, Kroatijos ir Lietuvos pristatė naujausius savo tyrimus, susijusius su architektūra. Konferencijoje aptarti klausimai tyrinėtojus paskatino parengti išsamius straipsnius – daugelis jų po įdėmaus vertinimo įtraukti į šį leidinį (skelbiamas dvidešimt vienas straipsnis).

Straipsnių rinkinio tema – architektūros interpretavimo galimybių problematika, tekstų autoriai pasitelkia įvairias, dažniausiai tarpdalykines architektūros tyrimų prieigas ir metodologijas. Pristatomi tyrinėjimai liudija, kad statiniai ir urbanistiniai jų junginiai – tai vieni sudėtingiausių ir didžiausių įvairių visuomenių kuriamų objektų, o architektūra – akivaizdžiai itin plačios aprėpties reiškinys. Architektūros prigimtis lemia nuolatinę sąveiką tarp esminių jos būties dėmenų: techninių, technologinių, medžiagiškųjų aspektų, funkcinių reikšmių, estetinių prasmių ir konteksto. Tõs fiziškai apčiuopiamos erdvė̃s, kurią architektūra sukuria ir „aprėmina“, ir to istorinio, kultūrinio bei socialinio konteksto, kuriame ji atsiranda, būna ir kurį įprasmina. Architektūra – tai nuolat besiplečiantis supančios erdvės pažinimas, išreiškiantis tam tikro sociumo gyvenseną ir veiklas, prasmingų vietų steigtį ir aplinkinio pasaulio „įpavidalinimą“. Statybinės veĩklos ir jų artefaktai byloja įvietintas pasaulėžiūras ir pasaulėvoką.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

This double volume of Acta Academiae Artium Vilnensis was inspired by the international interdisciplinary research conference held on the12th –14th of May in Vilnius and Dubingiai by the Institute of Art Research of Vilnius Academy of Arts and the Association for Art History. Over 50 attendees including architecturologists, art critics, historians, archaeologists, heritage specialists, architects, and restorers from Poland, Ukraine, Latvia, Estonia, Croatia and Lithuania presented their latest studies in various architectural fields. The issues discussed at the conference encouraged the researchers to produce comprehensive articles the majority of which were included in this publication following a careful review (the publication features twenty-one articles in total).

The topic of the collection of articles revolves around the problems relating to the possibilities of architectural interpretation. The authors employ different, in most cases inter-disciplinary architectural research approaches and methods. Studies covered by the publication provide evidence that buildings and their urban combinations are one of the most complex and largest objects created by various societies, and that architecture is apparently a phenomenon of a particularly wide scope. The nature of architecture determines a constant interaction/tension between the essential elements of its existence: technical, technological, and material aspects, functional significance, aesthetic meanings, and context. Between the physical, tangible space created and “framed” by architecture, and the historical, cultural and social context in which it emerges and exists and to which it provides meaning. Architecture is a constantly evolving understanding of the space surrounding us that expresses the lifestyle and activities of a particular society, the establishment of meaningful places and the shaping of the external world. Construction activities and their artefacts provide evidence about site-specific world views and perspectives.


Turinys /
Content:

Leidimo metai / Release date: 2017
Apimtis / Pages: 375
Formatas / Format: 200 x 270
Viršeliai / Covers: minkšti /paperback
Tiražas / Print run: 300
ISBN 978-609-447-280-0
ISSN 1392-0316
Kaina / Price: 13,08 €
Akcija: Išparduota! €
Panašūs leidiniai

Sudarė / Edited by
dr. Jolita Liškevičienė

https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav101-102

 

Šis Vilnaus dailės akademijos periodinio mokslo leidinio Acta Academiae Artium Vilnensis numeris yra skirtas spausdintai knygai, kurios objektu ji buvo ir akademijos Dailėtyros instituto surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Materialus knygos kūnas: tradicijų ir naujovių sąveikos“ (2020)

Kaina / Price: 13,08 €

Sudarytojos / Edited by
dr. Linara Dovydaitytė, Julija Fomina

Šio leidinio tema koncentruota į suvokimo problematiką. Jame publikuojamuose straipsniuose mažai arba visai nekalbama apie kūrinius ir jų autorius per se, veikiau tyrinėjamos sąveikos tarp kūrinių ir suvokėjų. Į šias sąveikas, susitikimus, komunikacines situacijas žvelgiama problemiškai, turint omenyje, kad žiūrovo susitikimas su kūriniu niekad nėra betarpiškas, pagrįstas gryna estetine patirtimi

Kaina / Price: 5,45 €
© Vilniaus dailės akademijos leidykla
Dominikonų g. 15, VIlnius LT-01131
Tel. 8 5 279 10 15 (direkcija)
Įmonės kodas: 111950439
PVM mokėtojo kodas LT 100003222911
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT35 7300 0100 0245 5757